Projektové dny

Projektový den 19.9.2012

Od charity k etice

V rámci projektového dne se nejdříve uskutečnila přednáška a beseda s paní Alenou Růžičkovou z farní charity v Milevsku. Během dvouhodinového povídání jsme se dozvěděli informace o činnosti této bohulibé organizace.  Posláním Farní charity Milevsko je pomáhat těm, kteří pomoc potřebují, naplňovat službu křesťanské lásky k bližnímu bez ohledu na rasu, národnost nebo víru a pomoci klientům, aby mohli závěr svého života prožít co nejkvalitněji a co možná nejdéle ve svých domovech. V následujících hodinách jsme se věnovali etice a také etiketě – nauce o slušném chování. Diskutovali jsme o tom, jak se správně představit nebo se prezentovat během přijímacího pohovoru. K uvědomění si některých pravidel jsme využili společenskou hru Etiketa od Ladislava Špačka.

Třída EP4 – Pro obor Ekonomika a podnikání projektový den začal přednáškou, kterou vedl Mgr. Michal Houska. Jedním tématem přednášky byla Světová hospodářská krize a druhým tématem Baťa a jeho řízení firmy.

Po těchto besedách se žáci zúčastnili přednášky o bankovnictví, kterou vedl pan Martin Holenda, bankovní poradce Komerční banky.

Třída SP4 – Pro obor Sociální péče – pečovatelská činnost projektový den začal přednáškou, kterou vedla ředitelka Charity v Milevsku paní Růžičková. Tématem bylo – charita, dobrovolnictví, etika v sociální práci.

Po této besedě si zahráli hru o finanční gramotnosti. Hra byla zajímavá a žáky bavila.

Exkurze BONAS, TOPHYDRAULIKA

Dne 19. září 2012 se třída SOT1  zúčastnila v rámci projektového dne „Škola jinak“ v počtu 17 žáků exkurze do místní firmy BONAS. Tato firma se zabývá prodejem a servisem malé zemědělské mechanizace, žákům byl představen prodejní sortiment a chod firmy. Další firma TOP HYDRAULIKA žákům představila prodejní sortiment v oblasti hydrauliky a opravu hydraulických pístů a hadic. Žáci exkurzy hodnotili většinou kladně a ocenili možnost rozšířit si nové poznatky z oboru.

Třída MEP dva odjela v 8. 15 vlakem do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum, Středověké podzemí. Studenti se seznámili s těžkou prací horníků při ražení tohoto podzemí.

Druhá část exkurze byla v Bechyňské bráně, kde je expozice s názvem Život a práce středověké společnosti. Studenti se zde seznámili s různými řemesly  a náplní jejich práce ve středověku, zodpověděli zábavný test, který se toho týkal a zasoutěžili si při výstupu na Kotnovskou věž. Exkurze se velice vydařila, studenti odešli obohaceni o poznatky těžké práce ve středověku.

„Ten dělá to a ten zas tohle“ (třída SEP3)

Besedy

Ekonomický kvíz

Křížovka

 

Žáci této třídy byli rozděleni do dvou skupin podle oborů. Pro obor Ekonomika a podnikání projektový den začal přednáškou, kterou vedl Mgr. Michal Houska. Jedním tématem přednášky byla Světová hospodářská krize a druhým tématem Baťa a jeho řízení firmy.

Po těchto besedách se žáci zúčastnili přednášky o bankovnictví, kterou vedl pan Martin Holenda, bankovní poradce Komerční banky.

Na závěr projektového dne každý žák vyplnil vědomostní kvíz týkající se předmětu ekonomika. Součástí kvízu je křížovka také na ekonomická témata.

Pro obor Sociální péče – pečovatelská činnost projektový den začal přednáškou, kterou vedla ředitelka Charity v Milevsku paní Růžičková. Tématem bylo – charita, dobrovolnictví, etika v sociální práci.

Druhou aktivitou byla společenská hra Etiketa, Etiketa – kniha L. Špačka.

Všechny přednášky  byly zajímavé jak pro obor sociální péče, tak i pro obor ekonomika a podnikání. Žáci si uvědomili, že daná témata využijí jak ve svém případném budoucím zaměstnání, tak i v soukromém životě.

Třída   KOP 2           téma: „ Otočení rolí“ – kuchaři jsou mistři OV a učí opraváře vařit

Žáci třídy KOP 2 měli za úkol připravit pod vedením V.Fraňkové, Z.Vlkové a E.Záhorové svatební tabuli se svatebními pokrmy. Úkoly byly rozděleny do dvou skupin, opraváři prováděli přípravu jídel a slavnostní tabule, a kuchaři je při tom vedli. Žáci se úkolů zhostili zodpovědně, práce je bavila a výsledky jejich kuchařského snažení byly velmi kladně ohodnoceny.  Při svatební hostině prožili všichni zúčastnění mnoho příjemné zábavy.

Třída KOP3 – Co dělat, když se stanu nezaměstnaným

Třída KOP3 pronikla během projektového dne do tajů úřadu práce. Žáci se seznámili s fungováním této instituce a ujasnili si, jak mají postupovat při hledaní zaměstnání – tato oblast je pro ně důležitá vzhledem k tomu, že jsou v posledním ročníku studia. Pro hlubší pochopení využívali připravené pracovní listy, do kterých si zaznamenávali informace získané z výkladu či internetu. Zvlášť přínosná pro ně byla aktivita týkající se aktivního vyhledávání vhodných pracovních pozic na portálech nabízejících volná místa. Závěrečná činnost byla zaměřena na profesní životopis.

Projektový den 18.4.2012

DEN  ZEMĚ   -   Úklid odpadků v okolí Milevska

SOŠ a SOU Milevsko ve spolupráci s Městským úřadem Milevsko zorganizovali již poněkolikáté sběr odpadků v okolí Milevska v rámci akce  „DEN ZEMÉ“.

Celkem 17 žáků naší školy ze tříd  SO 2 a OP 3 bylo rozděleno do čtyř skupin. Každá skupina, spolu se svým dozorem, provedla úklid podél předem stanovených tras v okolí Milevska. Jednotlivé trasy vedly těmito směry: Milevsko – Hajda – Osek a zpět, Milevsko – Okrouhlá – Milevsko, Milevsko – Šibeňák – Milevsko.

Dozorem celé akce byla paní Vratislavská a učitelé SOŠ a SOU Milevsko – Ing. Lumír Marcin, Ing.Václav Kotmel a Ing. Václav Žák.

Celkem žáci sebrali 16 pytlů odpadků a několik pneumatik. Kromě sběru odpadků se žáci dozvěděli zajímavosti z historie Šibeničného vrchu, zajímavé informace o krajině, rostlinách a živočiších našeho regionu a zúčastnili se soutěže z poznávání druhů lesních dřevin.

Celá akce velkou měrou přispěla k čistotě okolí našeho města a měla zapůsobit na žáky v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Třída KP3 se zúčastnila v rámci Projektového dne 18. 4. 2012 různých her a soutěží, které obsahovaly základní informace o ekologii, zpracování a ukládání odpadů. Žáci pracovali ve skupinách nebo ve dvojicích a plnili zadané úkoly: vytvářeli křížovky, hráli pexeso, dle předlohy vyplňovali různé kvízy, vyhledávali informace na internetu. Činnost probíhala formou soutěží, her a diskuzí na dané téma. Na závěr jsme společně s žáky vyhodnotili jejich činnost, shrnuli všechny získané informace a vyhodnotili nejlepší a neaktivnější žáky.

Studentům se aktivita velmi líbila. Plánujeme akci opakovat i příští rok.

Třída MEP3 – celkem 12 žáků – z toho 4 chlapci a 8 dívek (ostatní svářecí kurz)

Tato třída měla pod patronací soutěž ke Dni Země pro Mateřskou školku Kytička. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 dětí. Byli rozděleni do skupinek, každá skupinka měla své jméno. Celkem prošli 7 bodovanými soutěžními úkoly. Výherci byli odměněni medailemi a diplomy za 1. – 3. místo. Všichni ostatní soutěžící dostali diplomy za účast. Vše bylo zdokumentováno. Fotografie jsou také k prohlédnutí na www stránkách  Mateřské školky Kytička. Studentům se aktivita velmi líbila, byli doslova nadšeni. Všemu přálo i velmi hezké počasí. Plánujeme akci opakovat i příští rok.

 

Hry a soutěže – Den Země

Odpadkové piškvorky – hraje se s víčky od PET lahví (lze ztížit tím, že hráč smí přiložit kámen pouze po zodpovězení správné otázky)

 • Štafetový třídící běh – po třídě jsou rozmístěny krabice s označením plast, papír, bílé sklo, barevné sklo, lékárna, sběrný dvůr, elektroodpad, kompost, popelnice; hráči postupně dostávají kartičky (též si je mohou najít) a musí je umístit do správné krabice.
 • Kimovka – pod šátek se schovají různé druhy odpadků; po zakrytí je musí žáci vypsat do tabulky (mohou rovnou napsat i jak se třídí)
 • Lapači – hra na obratnost, schopnost se domluvit, řešit problémové situace; jeden hráč z týmu hodí najednou 10 víček od PET lahví zbytku týmu ze vzdálenosti 3 – 4 m a ti se je snaží chytit.
 • Hod na cíl (např. do kruhu)
 • Cvrnkaná – hráči formou slalomu musí dostat své víčko od PET lahve do cíle bez opuštění vymezené dráhy (u týmu lze sčítat časy jednotlivých hráčů).
 • Pexeso – nakreslí se vždy odpad/popelnice.

 

MŠ – Den Země

 • Děti pomáhají skřítkům vyčistit les. Dítě pomocí košťátka namete na lopatku 1 odpad a pronese ho překážkovou dráhou/tunelem.
 • Co nepatří do lesa. Dítě třídí předměty (obrázky) tak, že vyndá ty, které do lesa nepatří. Varianta – dítě na papíře kroužkuje, co do lesa nepatří.
 • Na hadače. Dítě se zavázanýma očima vytáhne z pytlíku předmět a hádá, co je to a z jakého materiálu.
 • Omalovánky – jarní motivy, odpad.
 • Bludiště. Dítě hledá cestu odpadku do popelnice.
 • Slalom mezi kelímky od jogurtu.

Projektový den 14.3.2012

Program:

 1. Návštěva Městské knihovny Milevsko

Pracovnice knihovny předaly žákům informace o provozu knihovny a o službách, které  poskytují v odděleních pro děti, dospělé a v prostorách studovny. Naším úkolem bylo vyhledat informace vztahující se k regionální tvorbě – literatuře a umění. Na základě vyhledaných informací jsme sestavili kvízové otázky.

 1. Galerie M

V Galerii M si žáci prohlédli výstavu fotografií skupiny Terifoto Sokola Písek

 Audience u starosty města

 Starosta Milevska pan Bc. Zdeněk Herout  přijal žáky SP3, provedl je po budově radnice, odpovídal na jejich otázky. V obřadní síni si žáci prohlédli kroniky města Milevska.

Milevské muzeum

Dne 14. března 2012 třída SEP1 navštívila Milevské muzeum. Prohlédli jsme jednotlivé expozice. Provázel nás ředitel muzea pan Šindelář. Vyprávěl nám o různých archeologických nálezech v okolí Milevska. Zvláštní pozornost byla věnována zbraním, se kterými nás podrobně seznámil. Studentů se zúčastnilo 13 a byli rozděleni do 2 skupin. První se zajímala o Právo útrpné  v Milevsku  a napsala o tom zprávu. Druhá zpracovávala téma Zvyky a tradice na Milevsku. Návštěva muzea byla velice zajímavá a poučná, většina žáků pozorně  vyslechla obsáhlou přednášku, která je výrazně obohatila.

Návštěva kláštera v Milevsku

Dne 14. března navštívila třída EP3 místní klášter. Prohlédli jsme si všechny prostory – baziliku, opatskou kapli, rajskou zahradu, konvent, kostel sv. Jiljí, Latinskou školu – i knihovnu v ní. Výklad průvodkyně se nám velice líbil, byl poutavý. Žáci byli hodně spokojeni, navštívili prostory, ve kterých dříve nikdy nebyli. Dalším úkolem bylo hledání staveb. Kromě jedné stavby všechno poznali. Uvedené stavby jsme si obešli a ukázali si, čím jsou zajímavé. Někde se i vyfotili. I když vzhledem ke ztuhlosti a zmrzlosti žáků i paní učitelky jsme to focení trošku ošidili. Kdyby bylo lepší počasí, nemělo by to chybu.

Naučná stezka Milevsko I.

Dne 14. března 2012 se třída ZOZS 3  zúčastnila v rámci projektového dne „Škola jinak“ v počtu 8 žáků části naučné poznávací stezky v okolí Milevska po červené trase na Pytlák, odtud po žluté směrem Dehetník, Hajda, Zvíkovec a Šibeník. Celá trasa byla rozdělena do 9 stanovišť, která byla označena cedulí a základními informacemi o místu. Na jednotlivých stanovištích se plnily nejrůznější úkoly, které byly tématicky zaměřeny nejen na přírodu, ale i na informace o okolí a historii města a jednotlivých lokalit. Úkoly byly zaznamenávány do záznamových archů a byla pořízena i fotodokumentace.

 Ohlasy: Lukáš: stezka byla sice zajímavá, ale na můj vkus poněkud fyzicky náročná

 Jarda: Přestože nebylo optimální počasí, stezku hodnotím jako příjemnou procházku místní přírodou

 Petr: naučná stezka byla velmi zajímavá a poučná, celkový dojem narušovala kvalita terénu, který byl místy podmáčený

 Pavel: Naučná stezka byla pro mne přínosná, dozvěděl jsem nové informace o místní přírodě, velmi kladně hodnotím zpracování a obsah informačních tabulí

Turistická trasa č. 2

Skupina 13 žáků obešla turistickou trasu v délce přes 3 hodiny po naučné stezce okolo Milevska. Výchozí stanoviště byl rybník Pytlák, dále pak po žluté turistické značce směrem ke Staňkovu a přes Židovský hřbitov ke klášteru,kde bylo poslední stanoviště.   Cestou žáci plnili zadané úkoly z různých oborů s vazbou k jednotlivým stanovištím na trase. Vycházka měla vzhledem ke své délce a chladnějšímu počasí i svou sportovní hodnotu.

Milevsko v hrách a soutěžích

Třídy KOP 1 a KOP 2 se zúčastnily v rámci Projektového dne různých her a soutěží, které obsahovaly základní informace o městě Milevsku, jeho památkách a zajímavých místech. Žáci pracovali ve skupinách nebo ve dvojicích a plnili zadané úkoly: skládali puzzle, vytvářeli křížovky, hráli pexeso, vyhledávali informace na internetu… Činnost probíhala formou soutěží, her a diskuzí na dané téma. Na závěr jsme společně s žáky vyhodnotili jejich činnost, shrnuli všechny získané informace a ocenili nejlepší a neaktivnější žáky sladkou pozorností.

Exkurze – Domov pro seniory, ul. 5. Května, Milevsko

14. 3. 2012 navštívila třída SEP 2 v rámci projektového dne Domov pro seniory v ul. 5. Května v Milevsku. Jedním z oborů třídy SEP 2 je obor Sociální péče – pečovatelská činnost, proto byla exkurze zaměřena na sociální služby. Při exkurzi nás provázela sociální pracovnice p. Jaroslava Hrůzová. Nejdříve seznámila žáky s druhy nabízených služeb v objektu a s cílovými skupinami, pro které je pečovatelská služba, domov pro seniory a odlehčovací služba určena.Poté si žáci prohlédli společné prostory v objektu – tělocvičnu, bazén, jídelnu, kapli a společenskou místnost. Dozvěděli se odpovědi na své otázky týkající se sociálních služeb. Exkurze byla zajímavá jak pro obor sociální péče, tak i pro obor ekonomika a podnikání. Žákům se velmi líbilo čisté a upravené prostředí v objektu.

Procházka městem za památkami

Cílem projektového dne byla procházka Milevskem, během které žáci dokumentovali (foto a video) nejzajímavější místa našeho města. Zaměřili se přitom na tradiční a výrazné historické památky jako např. radnice, kostel sv. Bartoloměje nebo premonstrátský klášter. Součástí projektového dne byla také návštěva Galerie M, ve které probíhá zajímavá výstava fotografií písecké skupiny Terifoto. V teoretické části žáci zpracovali historii vaření piva v Milevsku.

 

Napsat komentář