O projektu

Základním krédem naší školy je „Vzdělání pro každého“. Tuto myšlenku naplňujeme např. skladbou oborů, dálkovou formou vzdělávání, tvorbou individuálních vzdělávacích plánů pro jednotlivce. I přes tyto snahy se však setkáváme se žáky, kteří předčasně, před řádným ukončením zvoleného oboru, opouští vzdělávání, odchází na pracovní úřad, v lepším případě na jinou školu. Na druhé straně i do naší školy v průběhu školního roku přestupují žáci z jiných škol, aby zde pokračovali ve svém vzdělání.
Obsahem tohoto projektu je zlepšit rovné příležitosti na cestě ke vzdělání dětem a žákům, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvořením poradenského a podpůrného aparátu, který bude respektovat práva dětí a žáků.Všechny vytvořené metodické materiály budou v průběhu projektu pilotně ověřeny a realizovány. Na závěr projektu dojde k prezentaci výsledků a jejich evaluaci.

Cíle projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitnění primárního vzdělávání žáků střední školy na podporu rovných příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem projektu je minimalizovat počet neúspěšných žáků a počet žáků, kteří předčasně opouštějí vzdělávání a zároveň je připravovat na praktický život.

K dosažení cíle jsou plánovány tyto aktivity:

1. Příprava na praktický život (soubor aktivit, které vedou k ekonomickému a praktickému myšlení, podle zájmu žáků je lze i doplnit o drobné činnosti rukodělného charakteru).

2. Zřízení funkce konzultantů – patronů, pro žáky, u kterých hrozí předčasné ukončení vzdělávání (z důvodů sociálních nebo zdravotních) a pro žáky, kteří v průběhu roku přestupují z jiné školy, aby se snáze adaptovali v novém prostředí.

3. Zejména v oborech stravovací a ubytovací služby, opravářské práce a truhlářské práce, které jsou zaměřeny na vzdělávání žáků se specifickými potřebami, ale podle potřeby i v oborech ostatních, zavést výuku dvou učitelů, kdy jeden vyučuje a druhý pomáhá jako „poradce“ žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zvládnout lépe probíranou látku.

4. Celoškolní projekty – začleňování žáků s SPU do běžných tříd v součinnosti s třídním učitelem, na základě zdravé soutěživosti. Předpokládaným výsledkem by mělo být zlepšené klima ve třídě i ve škole.

5. ICT aktivity – „Škola jinak“ – „Pokud žák nespí, je on line“ – současný trend – dostupnost informací ve veřejné síti (facebook) vede pouze k povrchnosti, proto bychom chtěli vést žáky k analytickému myšlení, k seriózní práci s informacemi a ke kreativitě. Základem by byla tvorba osobních internetových stránek žáka, na kterých by prezentoval svou osobu a postoje a názory na předem zadané téma. Žáci by se učili hledat spojitosti a souvislosti mezi výukou ve škole a tím, co lze najít na internetu.

Popis cílové skupiny

Projekt je zaměřen na žáky střední školy, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na žáky, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání. Zapojením do projektu by se cílové skupině žáků měly zvýšit šance na úspěšné ukončení zvoleného oboru v primárním vzdělávání. V současné době se v naší škole učí 18 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni v běžných třídách a zároveň máme 4 třídy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto skutečnosti nás vedly k přípravě tohoto projektu.

Do projektu se mohou zapojit všichni žáci školy. Protože v projektu je plánováno celkem s pěti různými klíčovými aktivitami, předpokládáme toto rozvržení cílové skupiny:

1. aktivita – „Příprava pro život“ – žáci tříd se specifickými potřebami – předpokládáme zapojení 10 žáků

2. aktivita – „Individuální poradenství“ – vytypovaní žáci, u kterých hrozí předčasné ukončení vzdělávání -

maximálně 10 žáků, úspěšné ukončení kurzu a setrvání ve škole minimálně 5 žáků

3. aktivita – „Spolupráce dvou učitelů v hodině“ – aktivity zaměřené na třídy, ve kterých jsou integrováni jednotliví

žáci se specifickými potřebami a na třídy se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. – V průběhu 10 měsíců trvání aktivity bude realizováno 100 hodin.

4. aktivita – „Projekty“ – zapojení všech žáků školy – integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

5. aktivita – „Škola jinak“ – je určena zájemcům z řad žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o dlouhodobou aktivitu, předpokládáme aktivní zapojení 20 žáků.

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Tato aktivita vychází ze zájmu žáků o sociální sítě, protože hlavním trendem současnosti je snadná dostupnost informací ve veřejné síti (např. face book), která vede k posilování anonymity jedince a k pasivnímu, mnohdy nekritickému přejímání informací.

V této aktivitě jde o využití ICT a e-learningových aplikací u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Klademe si za cíl využít zájem žáků, včetně žáků se specifickými poruchami učení, k tomu, aby si každý žák zapojený do projektu vytvořil osobní internetové stránky, které budou splňovat tyto cíle:

- prezentace osoby žáka, včetně jeho postojů a názorů na zadané, předem vyspecifikované téma

- žák vybírá a analyzuje důležité informace a umí obhájit, proč jsou pro něho důležité.

Splněním těchto cílů bude dosaženo dvou důležitých věcí:

1. žák dokáže pracovat s internetem v praxi, umí vytvořit jednoduchou webovou stránku, je kreativní, ovlivňuje vzhled stránky a zároveň medializuje své myšlenky

2. žák prezentuje dovednost, že co se učí ve škole, dokáže najít i jiným způsobem, hledání souvislostí mezi výukou a tím, co lze najít na internetu – vytváří si vlastní učební materiály

Aby mohly žákovské stránky fungovat, bude vytvořen redakční systém, který bude řídit správce stránek a budou vytvořeny šablony, do kterých budou žáci vkládat své osobní prezentace.

Pravidelně jednou za měsíc bude probíhat hodnocení – reflexe od žáků navzájem, od lektora i metodika.

Aktivita bude probíhat celý rok 2012 – bude ukončena do 10. prosince 2012.

leden – únor – budou vytvořeny šablony

březen – červen – tvorba stránek, výměna zkušeností – workshopy

červenec – srpen – analýzy a připomínky ke stránkám

září, říjen – zapracování připomínek, doplnění stránek, workshopy

listopad – prezentace projektu

Předpoklad – zapojení minimálně 20 žáků

Na aktivitě se budou podílet:

správce stránek, metodik, lektoři, administrativní asistent

Výstupem aktivity bude webový portál s individuálními stránkami žáků a veřejná prezentace – „konference“

projektu.

Napsat komentář